Regulamin Akcji 1% Wspólny Cel

REGULAMIN

Akcji "1% Wspólny cel”

§ 1

Definicje

1.1. Fundacja- „Kamienica 1- Fundacja na rzecz rozwoju sztuki i promocji zdrowia” z siedzibą w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000377928, NIP: 852 258 60 03; posiadająca status OPP i ujęta w wykazie OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, publikowanym przez Narodowy Instytut Wolności – organizator Akcji "1% Wspólny cel”;

1.2. Akcja - czynności podejmowane w ramach działania pn. "1% Wspólny cel”, mające na celu realizację Celu Partnera ze środków pochodzących z otrzymanego przez Fundację 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy;

1.3. Cel Partnera - ustalony przez Partnera i zaakceptowany przez Fundację indywidualny cel (cel szczegółowy 1 %), na którego realizację Partner przeznaczy Darowiznę otrzymaną od Fundacji w ramach Akcji;

1.4. Darowizna – kwota pieniężna przekazana przez Fundację na rzecz Partnera, stanowiąca 75 % Zebranych środków pieniężnych w ramach Akcji na Cel Partnera, którą Partner przeznaczy na realizację Celu Partnera;

1.5. OPP- organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy posiadająca status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy;

1.6. Partner - organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy (w szczególności: fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe) lub inny podmiot (szkoła, przedszkole itp.), który w trakcie trwania Akcji nie posiada i nie posiadał statusu OPP oraz wyraził chęć uczestniczenia w Akcji poprzez wysłanie Zgłoszenia udziału w Akcji, posiadający cele zbieżne z celami statutowymi pożytku publicznego Fundacji. Podkreślamy, iż Partnerem nie może być organizacją pozarządową, która posiada lub posiadała status OPP, jak również organizacją, która w trakcie trwania Akcji nabędzie status OPP (zobacz: nota prawna pod Regulaminem);

1.7. Porozumienie - porozumienie zawarte, z chwilą Akceptacji Celu Partnera przez Fundację, pomiędzy Fundacją i Partnerem, obejmujące zasady i warunki określone w Regulaminie;

1.8. Regulamin - niniejszy Regulamin;

1.9. Ustawa - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 j.t. z dnia 2016.02.26 z późn. zm.);

1.10. Zebrane środki pieniężne w ramach Akcji – kwoty przekazane Fundacji przez urzędy skarbowe z tytułu otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, przeznaczone przez osoby fizyczne na Cel Partnera, który został przez podatników wpisany w PIT w rubryce “Cel szczegółowy 1 %”. Wysokość Zebranych środków pieniężnych na Cel Partnera będzie ustalana na podstawie zbiorczej informacji udostępnionej przez właściwy dla siedziby Fundacji Urząd Skarbowy;

1.11. Zgłoszenie udziału w Akcji - zgłoszenie Partnera dokonane przez osoby umocowane do reprezentowania Partnera, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.akcjajedenprocent.pl, stanowiące wyrażenie woli udziału Partnera w Akcji, które wymaga Akceptacji Celu Partnera przez Fundację;

1.12. Akceptacja Celu Partnera - akceptacja Celu Partnera przez Fundację dokonywana po Zgłoszeniu udziału w Akcji, potwierdzająca udział Fundacji i Partnera w Akcji na zasadach i warunkach określonych Regulaminem i zawarcie Porozumienia.

§ 2

Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udziału, przeprowadzania Akcji oraz przekazywania i rozliczania środków pieniężnych zebranych w ramach Akcji.

2.2. Celem Akcji jest wsparcie przez Fundację Partnerów w realizacji ciekawych, kreatywnych, nowatorskich inicjatyw lub celów korespondujących z celami pożytku publicznego Fundacji.

2.3. Fundacja oświadcza, iż posiada status OPP i ujęta jest w wykazie OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

2.4. Fundacja nie pokrywa kosztów własnych Partnera związanych z działaniami informacyjnymi Partnera o przystąpieniu do Akcji i ich realizacją.

§ 3

Zasady i warunki przeprowadzania Akcji

3.1. Partner przystępujący do Akcji zobowiązany jest do:
 1. zapoznania się z notą prawną znajdującą się na końcu Regulaminu,
 2. zaakceptowania Regulaminu,
 3. złożenia oświadczenia, że obecnie nie posiada ani w przeszłości nie posiadał status OPP,
 4. określenia Celu Partnera w sposób zbieżny z celami pożytku publicznego Fundacji,
 5. uzyskania Akceptacji Celu Partnera,
 6. prowadzenia we własnym zakresie i na własny koszt działań informacyjnych o Celu Partnera oraz Akcji, w której Partner bierze udział,
 7. przeznaczenia Darowizny wyłącznie na zadeklarowany i zaakceptowany przez Fundację Cel Partnera,
 8. sporządzenia i terminowego przedłożenia Fundacji sprawozdania ze sposobu wykorzystania Darowizny,
 9. bezzwłocznego poinformowania Fundacji o złożeniu przez Partnera wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o nadanie statusu OPP (zapoznaj się z notą prawną pod Regulaminem).

3.2. Po dokonaniu Zgłoszenia udziału w Akcji, Fundacja dokona weryfikacji wskazanego Celu Partnera i prześle do Partnera informację o Akceptacji Celu Partnera albo braku Akceptacji Celu Partnera.

3.3. Strony zgodnie postanawiają, iż do zawarcia Porozumienia pomiędzy stronami na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie dochodzi z chwilą przesłania przez Fundację wiadomości email zawierającej Akceptację Celu Partnera.

3.4. Partner zobowiązany jest na wezwanie Fundacji do przedłożenia odpisu KRS, Statutu lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie osobowości prawnej, sposobu reprezentacji lub określającego cele i misję Partnera, w szczególności wykazującego zbieżność celów Partnera z celami pożytku publicznego Fundacji.

3.5. Partner może umieścić we własnych materiałach informacyjnych, w tym na swojej stronie internetowej, facebooku materiały informacyjne o Akcji, które są dostępne do pobrania na stronie internetowej www.kamienica1.pl .

§ 4

Obowiązki Partnera

4.1. Partner dokonując Zgłoszenia udziału w Akcji oświadcza, iż:

 1. zapoznał się z notą prawną znajdującą się na końcu Regulaminu,
 2. zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje,
 3. nie ma oraz nigdy nie miała nadanego statusu OPP,
 4. nie złożył do Krajowego Rejestru Sądowego wniosku o nadanie statusu OPP- Pamiętaj nie informując Fundacji o wystąpieniu do Krajowego Rejestru Sądowego w trakcie trwania Porozumienia z wnioskiem o nadanie statusu OPP narażasz swoją organizację oraz Fundację na karę grzywny, utratę statusu OPP i obowiązek zwrotu środków uzyskanych z 1 %,
 5. w stosunku do niego nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości.
 6. prowadzone działania informacyjne dotyczące Celu Partnera i Akcji będzie prowadził we własnym zakresie i na własny koszt, w szczególności w zakresie informowania podmiotów trzecich o możliwości przeznaczenia 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych na Cel Partnera,
 7. zobowiązuje się do poinformowania Fundacji o aktualnym numerze rachunku bankowego Partnera na wezwanie Fundacji.

4.2. Na Partnerze ciąży obowiązek:

 1. poinformowania osób fizycznych wyrażających chęć wsparcia Celu Partnera o konieczności wpisania przez te osoby w odpowiednim formularzu PIT w rubryce „cel szczegółowego 1 %” - Celu Partnera,
 2. poinformowania tych osób o konsekwencjach braku takiego oznaczenia.

4.3. Partner oświadcza, iż jest świadomy, iż niewskazanie przez podmiot, o którym mowa w ust. 4.2. a) w rozliczeniu PIT celu szczegółowego 1 % w postaci Celu Partnera uniemożliwi Fundacji zaliczenie danej kwoty do puli Zebranych środków pieniężnych na Cel Partnera. W przypadku zaistnienia sytuacji spornych w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wyjaśnienie tej kwestii może zostać dokonane wyłącznie przez danego podatnika we właściwym dla podatnika urzędzie skarbowym.

4.4. Partner zobowiązuje się przeznaczyć Darowiznę wyłącznie na Cel Partnera, przy czym Darowizna ta nie może zostać w całości lub części przeznaczona przez Partnera, który prowadzi pomocniczo działalność gospodarczą na realizację działań, zadań lub celów w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

4.5. Partner zobowiązany jest po wydatkowaniu Darowizny i do przedłożenia Fundacji sprawozdania (zgodnie ze wzorem sprawozdania udostępnionego przez Fundację) z rozliczenia Darowizny nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym otrzymał Darowiznę. Na uzasadniony wniosek Partnera, termin może ulec przedłużeniu.

4.6. W przypadku wypowiedzenia Porozumienia przez jedną ze Stron, po uzyskaniu przez Partnera Darowizny, Partner zobowiązany jest do przedłożenia Fundacji sprawozdania, o którym mowa w ust. 4.5. nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.

4.7. Fundacja uprawniona jest do żądania od Partnera przedłożenia oryginałów lub kserokopii faktur, rachunków, umów lub innych dokumentów księgowych wskazanych w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 4.5. lub 4.6. W takim przypadku Partner zobowiązany jest do przedłożenia żądanych dokumentów w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Fundację.

4.8. W przypadku rozwiązania Porozumienia w okresie poprzedzającym otrzymanie przez Fundację informacji z Urzędu Skarbowego o wysokości Zebranych środków pieniężnych, środki zostaną wykorzystane na cele innej organizacji, której działalność jest zbliżona do Celu Partnera lub na cele pożytku publicznego Fundacji.

4.9 Partner zobowiązuje się do informowania wszystkich zainteresowanych o sposobie wydatkowania Darowizny uzyskanej w ramach Akcji.

4.10 Fundacja może odmówić:

 1. wyrażenia zgody na udział Partnera w kolejnej edycji Akcji, w sytuacji, gdy Partner w ustalonym w regulaminie dla poprzedniej edycji Akcji nie złożył sprawozdania, o którym mowa w ust. 4.5. lub 4.6.,
 2. dokonania Darowizny w danej edycji Akcji, w przypadku, gdy Partner w ustalonym w regulaminie dla poprzedniej edycji Akcji terminie nie złożył sprawozdania, o którym mowa w ust. 4.5. lub 4.6. za poprzednią edycję Akcji.

§ 5

Obowiązki Fundacji

5.1. Po spełnieniu przez Partnera warunków opisanych w niniejszym Regulaminie oraz ustaleniu wysokości Zebranych środków pieniężnych na rzecz Partnera, Fundacja zobowiązuje się do dokonania Darowizny na rzecz Partnera na Cel Partnera na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

5.2. Fundacja poinformuje Partnera o wysokości Zebranych środków pieniężnych na Cel Partnera w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania z urzędu skarbowego właściwego dla siedziby Fundacji, zbiorczego zestawienia przekazanych przez podatników na rzecz Fundacji środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych ze wszystkich urzędów skarbowych w Polsce.

5.3. Po dokonaniu przez Fundację czynności informacyjnych Partnera, opisanych w ust. 5.1, Fundacja i Partner zawrą Umowę Darowizny (zgodnie ze wzorem umowy darowizny udostępnionym przez Fundację), nie później niż w terminie 21 dni roboczych od dnia dokonania przez Fundację czynności informacyjnych oraz przekazania przez Partnera do Fundacji numeru konta do dokonania Darowizny.

5.4. Darowizna, o której mowa w ust. 5.2. stanowi 75 % Zebranych środków pieniężnych w ramach Akcji na Cel Partnera.

5.5. Strony zgodnie ustalają, iż kwota 25 % Zebranych środków pieniężnych w ramach Akcji na Cel Partnera zostanie przez Fundację przeznaczona na realizację celów pożytku publicznego Fundacji.

5.6. Wypłata Darowizny nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania przez obie Strony Umowy Darowizny.

Pamiętaj, w czasie trwania Akcji jak i na dzień podpisywania Umowy Darowizny Partner nie może posiadać statusu OPP.

§ 6

Cel Partnera

6.1. Cel Partnera musi być zbieżny z działalnością pożytku publicznego Fundacji.

6.2. Cel Partnera ustalany jest wspólnie z Fundacją, po jego ostatecznym zaakceptowaniu przez Fundację.

6.3. Partner oświadcza, iż jest świadomy, że przeznaczenie Darowizny na inny cel niż Cel Partnera, niewykazanie realizacji Celu Partnera lub nieprzedłożenie Fundacji sprawozdania, o którym mowa w § 4.5. lub 4.6. może spowodować odwołanie Darowizny przez Fundację, a tym samym wiązać się może z obowiązkiem jej zwrotu przez Partnera na rzecz Fundacji w pełnej wysokości przekazanej przez Fundację.

§ 7

Przekazywanie i rozliczanie Darowizny

Partnerowi, który spełni warunki opisane w niniejszym Regulaminie zostanie przekazana Darowizna na realizację Celu Partnera na zasadach opisanych poniżej:

 1. Fundacja zobowiązuje się do przekazania na rzecz Partnera Darowizny w wysokości stanowiącej równowartość 75 % Zebranych środków pieniężnych w ramach Akcji na Cel Partnera,
 2. kwota stanowiąca równowartość 25 % Zebranych środków pieniężnych w ramach Akcji na Cel Partnera zostanie przez Fundację przeznaczona na realizację celów pożytku publicznego Fundacji.

§ 8

Czas trwania Porozumienia

8.1. Strony postanawiają, że Porozumienie zostaje zawarte na okres trwania jednej Akcji.

8.2. Strony zgodnie ustalają, iż okres trwania jednej Akcji rozpoczyna się w dniu zawarcia Porozumienia i kończy się w dniu zaakceptowania przez Fundację sprawozdania, o którym mowa w § 4.5. albo 4.6.

8.3. Porozumienie ulega automatycznemu przedłużeniu na okres kolejnych następujących po sobie Akcji w przypadku, gdy Partner lub Fundacja przed dniem 1 stycznia następującym po terminie rocznych rozliczeń przez podatników 1 % podatku w ramach Akcji za dany rok podatkowy, nie złoży oświadczenia (na piśmie lub droga mailową na adresy email podane przez strony do kontaktu) o braku woli kontynuowania Akcji na kolejne Akcje.

Przykład:

(1) W dniu 1.10.2019 r. dokonano pierwszego zgłoszenia udziału w Akcji i potwierdzono Cel Partnera (akcją objęte zatem będzie 1 % odpisów z podatku z PIT-ów za rok podatkowy 2019), jeśli Partner do dnia 1.1.2021 r. nie poinformuje Fundacji, iż nie jest zainteresowany dalszym udziałem w Akcji oznacza to udział Partnera w Akcji w kolejnych latach (a zatem w akcji obejmującej 1 % odpisów podatku z PIT-ów za rok podatkowy 2020 r. itd.).

(2) W dniu 1.1.2020 r. dokonano pierwszego zgłoszenia udziału w Akcji i potwierdzono Cel Partnera (akcją objęte zatem będzie 1 % odpisów z podatku z PIT-ów za rok podatkowy 2019), jeśli Partner do dnia 1.1.2021 r. nie poinformuje Fundacji, iż nie jest zainteresowany dalszym udziałem w Akcji oznacza to udział Partnera w Akcji w kolejnych latach (a zatem w akcji obejmującej 1 % odpisów podatku z PIT-ów za rok podatkowy 2020 r. itd.).

8.4. Każda ze Stron może wypowiedzieć Porozumienie na piśmie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

8.5. Strony zgodnie mogą rozwiązać Porozumienie za porozumieniem stron w obustronnie ustalonym terminie.

8.6. Fundacja może rozwiązać Porozumienie bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy:

 1. podejmie uzasadnione wątpliwości, iż Partner w swojej działalności narusza przepisy prawa,
 2. przeciwko Partnerowi lub członkom organów Partnera wszczęto postępowanie karne lub karnoskarbowe, w szczególności z zakresu przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu lub wiarygodności dokumentów,
 3. Partner swoim działaniem lub zaniechaniem naruszy wizerunek, dobre imię Fundacji, w szczególności poprzez składanie oświadczeń mogących negatywnie wpłynąć na wizerunek lub dobre imię Fundacji oraz osób z nią współpracujących,
 4. podjęte przez Partnera działania (w tym wydarzenia, akcje, eventy) w ramach jego działalności statutowej w opinii Fundacji będą godziły w dobre imię Fundacji, a w szczególności zasadzie transparentności, przejrzystości, przyzwoitości, będą niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami społecznymi lub przepisami prawa,
 5. Partner rażąco naruszy postanowienia Regulaminu/Porozumienia.
8.7. W przypadku, gdy Partner uzyska wpis statusu OPP do Krajowego Rejestru Sądowego Porozumienie (a co za tym idzie również wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu), z dniem wpisu statusu OPP Partnera do KRS ulega automatycznemu rozwiązaniu (warunek rozwiązujący), bez konieczności składania odrębnych oświadczeń przez Fundację lub Partnera. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym:
 1. z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej, wszelkie roszczenia i zobowiązania Fundacji oraz Partnera względem siebie powstałe na mocy Porozumienia, w tym Regulaminu wygasają, w szczególności Fundacja nie jest zobowiązana do przekazania Partnerowi Zebranych środków pieniężnych w ramach Akcji na Cel Partnera (zapoznaj się z notą prawną na końcu Regulaminu), oraz
 2. Fundacja i Partner zobowiązane są do bezzwłocznego zaprzestania wyzwania do przekazania/informowania o możliwości przekazywania środków pochodzących z 1 % na Cel Partnera (zapoznaj się z notą prawną na końcu Regulaminu),
 3. Partner zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z dotychczas otrzymanych Darowizn w terminie określonym w § 4.5. W przypadku niewywiązania się przez Partnera z tego obowiązku, Fundacja uprawniona jest do skorzystania z uprawnień przewidzianych w § 6.3.

8.8. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 3 dni od dnia ich ogłoszenia na stronie www.akcjajedenprocent.pl.

Wersja Regulaminu z dnia 06.03.2020 r.

NOTA PRAWNA:

Wyciąg z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (Dz.U.2014.1118 z późn. zm.)

Art. 27aa.
 1. Organizacja pożytku publicznego, która została uwzględniona w wykazie, o którym mowa w art. 27a, nie może wzywać do przekazania lub przekazywać środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego, które nie zostały uwzględnione w tym wykazie.
 2. Organizacja pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie, o którym mowa w art. 27a, nie może wzywać do przekazania środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego, która została uwzględniona w tym wykazie.
 3. Środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie, o którym mowa w art. 27a, są przekazywane na rzecz Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.
 4. W przypadku przekazania środków, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego wydaje decyzję, określając kwotę podlegającą zwrotowi i termin, od którego nalicza się odsetki. W zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po stwierdzeniu nieprawidłowości przez niego lub inny organ, może wystąpić do sądu rejestrowego o wykreślenie informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego.
Art. 50c.
 1. Kto, działając w imieniu organizacji pożytku publicznego, która została uwzględniona w wykazie, o którym mowa w art. 27a, wzywa do przekazania lub przekazuje środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w tym wykazie, podlega karze grzywny.
 2. Kto, działając w imieniu organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie, o którym mowa w art. 27a, wzywa do przekazania środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego, która została uwzględniona w tym wykazie, podlega karze grzywny.
Uwaga: poprzez wyrażenie „organizacja pożytku publicznego, które nie została uwzględniona w tym wykazie” użyte w art. 27 aa ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy rozumieć wyłącznie organizację, która łącznie spełnia następujące warunki:
 1. ma wpis statusu OPP do Krajowego Rejestru Sądowego, oraz
 2. nie jest ujęta w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kamienica 1 - Fundacja na rzecz rozwoju sztuki i promocji zdrowia (dane kontaktowe: al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin, KRS: 0000377928, email: kontakt@kamienica1.pl).
 2. Dane są przetwarzane:
   • a) w przypadku wysłania zgłoszenia udziału w Akcji „1 % Wspólny Cel” (dalej zwaną: Akcją)- w celu weryfikacji zgłoszenia udziału reprezentowanego przez Pana/Panią podmiotu w Akcji, a po zawarciu porozumienia w ramach tej Akcji, dane są przetwarzane w celu wykonania postanowień umowy zawartej w ramach Akcji z reprezentowanym przez Pana/Panią podmiotem, w tym w szczególności zawarcia umowy darowizny zebranych środków, sporządzania sprawozdań z rozdysponowania środków, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami . Pana/Pani dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu) są przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
    b) w przypadku wysłania zapytania dotyczącego Akcji- w celu skontaktowania się z Panem/Panią na Pana prośbę wyrażoną w formularzu zapytania/kontaktowym lub mailowo. Pana/Pani dane osobowe zawarte w formularzu zapytania/kontaktowym lub mailowo (imię, adres email, numer telefonu) są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z podjęciem kontaktu na Pana/Pani żądanie.
 3. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym Akcji lub formularzu zapytania/kontaktowym lub mailu jest dobrowolne, jednak ich niewskazanie uniemożliwia procedowanie zgłoszenia, zawarcie porozumienia w zakresie Akcji lub kontakt.
 4. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane odbiorcom danych takim jak np. kancelaria prawna, biuro księgowe, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator w związku z prowadzeniem Akcji.
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób oparty na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
   • a) w przypadku zgłoszenia udziału w Akcji- do 6 lat od dnia dokonania zgłoszenia udziału w Akcji, chyba, że po dokonaniu zgłoszenia zawarto porozumienie dotyczące Akcji - w takim wypadku dane będą przetwarzane przez okres do 6 lat od dnia rozwiązania porozumienia. Taki okres przetwarzania danych wynika z konieczności ich przetwarzania do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartego porozumienia.
    b) w przypadku wysłania zapytania o Akcję- przez okres niezbędny do udzielenia informacji o Akcji nie dłużej niż przez okres 1 roku. Koniec okresu retencji danych kończy się z ostatnim dniem roku kalendarzowego.
 7. Ma Pan/Pani prawo do skierowania do nas żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,